Otázky a odpovede: Ako sa môžem stať členom a ako môžem pomôcť

Otázka:
Ako sa môžem stať členom odborov, a ako môžem ako člen pomôcť?

Odpoveď:
Členom Integrovaného odborového zväzu sa môže stať každý, kto spĺňa podmienky Stanov zväzu podľa článku 5. To znamená, že zamestnanci a občania sa môžu organizovať v už existujúcich základných organizáciách Integrovaného odborového zväzu na základe podania prihlášky a schválenia príslušným Výborom základnej organizácie, alebo na základe prihlášky doručenej na Integrovaný odborový zväz a schválenia vyšším odborovým orgánom. V tomto prípade sa jedná o osobitné členstvo. Ak je záujemcov o členstvo v Integrovanom odborovom zväze viac, môžu sa rozhodnúť založiť základnú organizáciu.
Na Vaše ďalšie otázky Vám radi podajú odpovede naši odborní zamestnanci na Regionálnych pracoviskách, podľa toho, ktoré je Vám najbližšie. Kontakty, ako aj príslušné dokumenty IOZ, vrátane prihlášky na členstvo nájdete na týchto našich stránkach.

Stanovy Integrovaného odborového zväzu Členstvo v odborovom zväze
Článok 5

1. Členstvo v odborovom zväze je založené na princípoch individuálnosti a dobrovoľnosti. Členkou, členom (ďalej len člen) odborového zväzu môže byť každá fyzická osoba, ktorá požiada o členstvo a dovŕšila 15 rokov veku bez ohľadu na národnosť, štátnu a politickú príslušnosť, náboženské vyznanie, rasu a pohlavie a súhlasí so stanovami a programom odborového zväzu.
2. Členstvo v odborovom zväze vzniká dňom prijatia za člena na základe písomnej prihlášky a schválenia výborom základnej organizácie, alebo výborom regionálnej rady, alebo predsedníctvom odborového zväzu. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý je majetkom odborového zväzu.
3. Členstvo v odborovom zväze je
a) riadne
b) osobitné.
4. Členom s riadnym členstvom je ten, kto je v pracovnoprávnom, alebo obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi, na ktorého sa vzťahuje pôsobnosť základnej organizácie, v ktorej je organizovaný.
5. Členom s osobitným členstvom je ten, ktorý nespĺňa podmienky riadneho členstva podľa odseku 4 tohto článku.
6. Do doby členstva v odborovom zväze sa započítava preukázateľná doba členstva v bývalom ROH, členstvo vo všetkých odborových zväzoch združených v KOZ SR, a predchádzajúce členstvo v odborovom zväze.